Képzéseink


Salgótarjáni Szakképzési Centrum

 

Mikszáth Kálmán
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája
és Szakiskolája

                                                 

  

Felvételi Tájékoztató

2017/18-es tanévre

Tisztelt Szülők!

 

A most végzős általános iskolai diákok életük egyik nagyon fontos döntése előtt állnak. Az elkövetkező hónapokban kell eldönteniük, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni, hogyan képzelik további életüket. Hogy mit szeretnének igazán, azt csak saját maguk tudhatják, de segítségre szorulnak abban, hogy helyes döntést hozzanak.

Mivel életük további alakulására igen jelentős hatással van a mostani pályaválasztás, ezért alaposan meg kell fontolni a döntést és összhangot kell teremteni a tudás, a képességek, a vágyak és a lehetőségek között. Figyelembe véve a jogszabályi változásokat segítünk eligazodni a mai szakképzés világában, ezért született ez a kiadvány.

 

Kedves Leendő Tanítványunk!

 

Mi egyelőre nem ismerünk téged, de az a feladatunk, hogy segítsük fontos döntésed meghozatalát azzal, hogy lehetőségeket mutatunk neked. Azt szeretnénk az elkövetkezőkben bemutatni, hogy milyen oktatási formákban részesülhetsz a mi iskolánkban, melyek azok a szakmák, amelyeket nálunk megtanulhatsz. Ezeket a lehetőségeket kell áttekintened, végiggondolnod. Van e közöttük olyan, amit szívesen csinálnál, olyan szakma, amit szeretnél elsajátítani.

A terveid azonban még mások szándékaival ütközhetnek, hiszen egyfelől alkalmasnak kell lenned a pályára, melyet iskolánk vizsgál (ezt hívjuk pályaalkalmassági vizsgálatnak), másfelől egészségügyileg is meg kell felelned az előírásoknak (az iskolaorvos által végzendő egészségügyi alkalmassági vizsgálaton). Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egy-egy adott képzésre túl sokan jelentkeznek és felelnekmeg, ezért javasolt, hogy soha ne egyetlen képzési formában gondolkodj. Amikor viszont a jelentkezési lapon feltünteted vágyaidat, akkor figyelj nagyon a sorrendre! Mindig az szerepeljen elöl, amit leginkább szeretnél, majd ezt követően jöjjön a többi.

Reméljük, hogy a következő oldalakon található felsorolásból találsz számodra vonzó oktatási formát, illetve képzést! Bízunk benne, hogy minket (is) jelölsz a továbbtanulás során és találkozunk a 2017/18-as tanévben.

 

Bővebb információ a 35/301-999 vagy a 35/501-190-es telefonszámokon kérhető
Tácsik Eszter pályaválasztási felelősnél.

Felvétel

 Felvételi vizsgát nem tartunk, csak a tanulmányi eredmények alapján
történik a döntéshozatal.

 

Oktatott idegen nyelvek

 

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés esetén is egyaránt az
angol vagy a német nyelvet lehet tanulni a 9. évfolyamtól.

Iskolánkról

 

     A Mikszáth  Kálmán Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2015. július 1-től a
Salgótarjáni Szakképzési Centrum Tagintézménye. Iskolánk  összesen nyolc feladatellátási helyen folytat képzést: Balassagyarmaton hat,  míg Rétságon és Nógrádsápon egy-egy feladatellátási hellyel.

Az oktatás-képzés során törekszünk arra, hogy a tanulókat használható tudással felvértezve, gyakorlatorientáltan oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után megfeleljenek a munkaerő-piaci igényeknek.

A XXI. század új kihívásokkal szembesít bennünket. Életünk és környezetünk megváltozott, a jövőkép meghatározója a változás állandósága.

A változásokhoz csak a széles bázisú általános és szakmai műveltséggel, az állandó tanulás készségével, motivációjával és képességével rendelkező ember tud alkalmazkodni. Ez elképzelhetetlen a kulcskompetenciák (szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logikai készség) megfelelő fejlettségi szintje nélkül.

A társadalmi-gazdasági életviszonyok gyors változásával az életvitel hagyományos formái átalakultak és egyes elemei értékvesztetté váltak. Mindennapjainkat meghatározza a globalizáció, a multinacionális vállalatok szerepe és az általuk közvetített életforma, a multikulturális kihívások, információk mennyiségi robbanása az élet minden területén.

Új tulajdonságokra van tehát szükségünk, megtartva mindazt, ami múltunkból a jövőt orientáló erő és érték.

A jövő generációt oktató-nevelő intézményünk tevékenységét meghatározó legfontosabb értékek, célok és feladatok, amelyek a mindennapi munkában is irányt mutatnak:

  • Iskolai nevelőmunkánk célja olyan értékek közvetítése, amelyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a családra, a munkahelyre, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. Ezen értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik.
  • Oktatási stratégiánk legfontosabb eleme az általános és a szakmai műveltségtartalmak egymást kiegészítő és megerősítő kapcsolata.
  • Iskolánk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott.
  • Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés és partnerközpontú működés iránt.

  • A tanulókkal szemben magas követelményeket támasztunk. Oktatásunk ugyanakkor tanulóközpontú és humánus.
  • Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy kellően motiváljuk a tanítás-tanulási folyamatot, s hogy kialakuljon az önképzésre való igény.
  • Fontos feladat a társas kompetenciák fejlesztése: a tanulók legyenek képesek érdeklődni és együttérezni más magatartások, életformák, szociális helyzetek, meggyőződések iránt, és a tolerancia határozza meg viszonyukat minden, az átlagostól különbözőhöz, eltérőhöz.

Céljaink eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy nyitottak legyünk a szakmai és társadalmi életben zajló változásokra, alakítsunk ki minél több kapcsolatot más intézményekkel, hogy velük együttműködve hatékonyabban és eredményesebben dolgozhassunk.

 

Tagintézményünk széles körű bel- és külföldi kapcsolatokkal rendelkezik:

Magyarországon: Balmazújváros, Csenger, Dunaújváros, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Székesfehérvár,                                    Tatabánya, Zalaegerszeg,

külföldön:          Chemnitz (Németország), Lamezia Terme (Olaszország), Léva (Szlovákia), Londonderry                                  (Észak-Írország), Pavia (Olaszország), Rimaszombat (Szlovákia), Somorja (Szlovákia), Zilah                          (Románia)

oktatási intézményeivel, gyakorlati oktatást végző helyekkel.

 

Intézményünkben minden diák számára biztosított az idegen nyelv tanulása és az informatikai alapismeretek megszerzése, ECDL vizsgaközpont vagyunk.

          

 

 

Iskolánk szakmai fejlesztési stratégiáját meghatározó tényezők: elsősorban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett szakmák, továbbá a megye munkaerő-piacának várható alakulása; az általunk biztosított képzéseket igénybevevő tanulók, szülők, gazdasági kamarák és gazdálkodó egységek elvárásai, más oktatási intézmény programjai.

      Kitűzött céljaink közé tartozik az értékes, érvényes, hasznosítható, piacképes tudás átadása, az új üzleti gondolkodásmód és szakmai elkötelezettség kialakítása, a vállalkozási kompetenciák fejlesztése. Törekszünk arra, hogy a tanulók megértsék, miért szükséges az etikai szabályok betartása az üzleti életben mind a vezetők, alkalmazottak, mind a termelők és fogyasztók részéről. A gyakorlati képzést végzők személyes példájukon keresztül rámutatnak arra, hogy az odaadással, sikeresen végzett munka örömforrás az ember életében.

A szakmai gyakorlat megszerzését az iskola koordinálja, de a sikeres szintvizsga után diákjaink tanulószerződéssel külsős munkahelyeken, a való életben sajátíthatják el a szakmájuk fortélyait.

A képzés egésze során megragadunk minden alkalmat arra, hogy sikerélményhez juthassanak tanulóink, mert ez hozzájárulhat a szakmaszeretet kialakulásához.

Iskolánk pedagógiai munkájának egyik alapvető célja a tanulók személyiségének minél teljesebb kibontakoztatása. Ennek érdekében a tanórai tevékenységen túl az intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére lehetőséget nyújtunk a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokkal, tanulmányi versenyekkel, színvonalas iskolai ünnepségekkel.

Néhány, már hagyományosnak tekinthető programunk: gólyaavató, túlélő túra, szalagavató, iskolanapok (Mikszáth-napok), közismereti játékos vetélkedők, Ki Mit Tud?, színházlátogatások, rendhagyó irodalom- és történelemórák. Iskolánk szervez iskolai, országos és nemzetközi szavalóversenyeket is. Igény esetén tanulmányi kirándulást szervezünk angol, német vagy olasz nyelvterületre, illetve sítábort Szlovákiába.

 

           

 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését szolgálja az iskolai könyvtár, amelyben 12.000 könyv, különböző folyóiratok, CD-k, és internetes hozzáférés található. Ezek a tanórai munkát segítik, és az szakmai képzésre, az érettségire, valamint a különböző szakmai versenyekre adnak sikeres felkészülési lehetőségeket.

A városban egyedülálló lehetőségként iskolánk 2004-ben pályázat útján kialakította a Világ-Nyelv Tanulóközpont idegen nyelvi könyvtárrészlegét, melynek állományába integráltuk a szakiskolai pályázatok nyelvi szakkönyveit, CD, DVD és video anyagait is. Ezzel a könyvtárrészleggel részévé váltunk az országos hálózatnak, melyben hasonló könyvtárak alakultak, s ezáltal könyvtárközi kölcsönzés útján még nagyobb lehetőség nyílik a nyelvvizsgákra készülő tanulók folyamatos, magasabb szintű képzésére a városban és vonzáskörzetében.

Vidéki hallgatóink – igény esetén – kollégiumban tudnak elhelyezkedni.

Fontos változások

 

Az iskolarendszerű szakképzésben olyan változások történtek, amelyek mind a szülők, mind a diákok, mind a pedagógusok számára újdonságok. 2016 szeptemberétől a szakképzésben bevezetésre került új fogalomként a szakgimnázium, és átalakul a szakközépiskola jelentése.

Szakgimnázium: Olyan 4+1 éves oktatási forma, melynek során a választott ágazatnak megfelelő szakmai előképzésben részesülnek a tanulók, kötelezően érettségiznek 4 év után az ágazatukhoz tartozó szakmai tárgyakból, mellyel szakképesítést is szereznek. Ezt követően egy év alatt juthatnak technikusi képzés formájában a szakmacsoportjuknak megfelelő magasabb szintű OKJ-s végzettséghez. Öt év alatt, így két OKJ-s bizonyítványt szereznek az érettségi mellett.

Szakközépiskola: Olyan 3+2 éves oktatási forma, melynek során a választott szakmacsoportbeli szakmájukat 3 év alatt sajátíthatják el a diákok, majd ezt követően 2 év alatt érettségi bizonyítványhoz juthatnak a szakmunkások szakközépiskolájában.

 

Meghirdetett képzéseink

 

       A felvételi eljárás során a Jelentkezési lapon az intézmény OM azonosítója mellett a tagozatkód megadása szükséges. Figyelmesen járjanak el a jelentkezés során, mert egy esetleges elírás teljesen más képzést jelent!

 

Szakközépiskolai Képzés

 

  A következő képzéseket tervezzük indítani a 2017/18-as tanévben:

Tagozat kód Jellemzők Felvehető létszám
9221 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Eladó OKJ 34 341 01

28 fő
9222 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Szakács OKJ 34 811 04

28 fő
9223 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Pincér OKJ 34 811 03

28 fő
9224 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Cukrász OKJ 34 811 01

28 fő
9225 21. Élelmiszer szakmacsoport

Pék OKJ 34 541 05

28 fő

 

 

A tanulók a 9. évfolyam második félévében szintvizsgát tesznek, majd ezt követően jugusultak Tanulószerződést kötni. A Tanulószerződéssel rendelkező tanulók onnantól kezdve szakmai gyakorlatukat már nem az iskolában töltik, hanem a szerződött üzleti partnernél.

 


Szakgimnáziumi Képzés

 

A szakgimnáziumi képzés során a szakképzési ágazatnak megfelelő szakmai felkészítés folyik, párhuzamosan az érettségire való felkészítéssel. A kötelező magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv mellett szintén kötelező az ágazatnak megfelelő szakmai tárgyból érettségi vizsgát tenniük. Az érettségi vizsga feltétele még ezen kívül az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése is.

 

A következő képzéseket tervezzük indítani a 2017/18-as tanévben Balassagyarmaton:

Tagozat kód Jellemzők Felvehető létszám
9111 XXVI. Kereskedelem ágazat, Kereskedő és/vagy Logisztikai ügyintéző kimeneti lehetőséggel

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely

34 fő
9112 XXVII. Vendéglátóipar ágazat, Vendéglátásszervező kimeneti lehetőséggel

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely

34 fő
9113 XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat,

kimeneti lehetőség közszolgálati ügyintéző

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely

30 fő
9114 XXIV. Közgazdaság ágazat,

Pénzügyi-számviteli ügyintéző kimeneti lehetőséggel

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely

17 fő
9115 XXIV. Közgazdaság ágazat,

Vállalkozási és bérügyintéző kimeneti lehetőséggel

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely

17 fő
9116 XIII. Informatika ágazat,

Informatikai rendszerüzemeltető kimeneti lehetőséggel

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely

34 fő

 

 

  A rendészeti ágazat esetében ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy nálunk a BM (a nem saját fenntartású iskoláihoz hasonlóan) csak az érettségi vizsgáig engedélyezi a képzést. Ezt követően a BM által fenntartott rendészeti szakközépiskolákban lehet a szakmai végzettséget megszerezni.

 

Érettségire Épülő Szakmai Képzés

A következő képzéseket terveztük indítani a 2017/18-as tanévben Balassagyarmaton:

Jellemzők Felvehető létszám
Kereskedő

OKJ 54 341 01

Érettségire épülő 2 éves képzés

30 fő
Vendéglátásszervező

OKJ 54 811 01

Érettségire épülő 2 éves képzés

30 fő
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ 54 344 01

Érettségire épülő 2 éves képzés

30 fő
Informatikai rendszerüzemeltető

OKJ 54 481 06

Érettségire épülő 2 éves képzés

15 fő
Irodai titkár

OKJ 54 346 03

Érettségire épülő 2 éves képzés

15 fő

 

Mindazok számára, akik pedig felnőttként szeretnének érettségi bizonyítványhoz jutni, Balassagyarmaton, Rétságon és Nógrádsápon 2 éves szakmunkások szakközépiskolája képzés indul esti tagozaton, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek. Továbbá a felnőttoktatás keretei között, szintén esti tagozaton, lehetőség van két év alatt szakmák (pl. szakács, cukrász, pincér, pék, kereskedő, pénzügyi-számviteli ügyintéző…) elsajátítására is.

 

HÍD program

 

A következő képzéseket terveztük indítani a 2017/18-as tanévben Balassagyarmaton:

 

Tagozat kód Jellemzők Felvehető létszám
    10 fő

 

 

 

Szeretnél eljutni ide?

Szívesen dolgoznál itt?

Neked is van lehetőséged eljutni ezekre a helyekre!

GYERE HOZZÁNK,

és TE is részese lehetsz izgalmas kalandoknak!

 

VÁRUNK!


Kedves Érdeklődők !

Reméljük, hogy tájékoztatónk megkönnyítette az iskolaválasztást.

Bízunk abban, hogy széles látókörű, művelt, önmagával és másokkal szemben igényes, az emberi értékeket megbecsülő, hasznos állampolgárokat nevelhetünk iskolánk falai között.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket !

Amennyiben iskolánk, tagintézményünk felkeltette érdeklődésüket,
úgy további információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be:

Salgótarjáni Szakképzési Centrum

Mikszáth Kálmán
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

OM azonosító: 203048

Nappali képzésben:

2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.
( 06-35/301-999, 501-190, 501-199)

Felnőttoktatásban:

2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.
( 06-35/300-963)

 

 

József Attila út 3.
(
 06-35/301-347)

 

Fax: 06-35/301-966
E-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Zérczi Miklós