Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjraA Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

Képzési terület Alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány
Specializáció Képző intézmény Foglalkoztatás kezdete
műszaki infrastrukturális építőmérnök Bsc magasépítési Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar   2021
2022
2023 2024
szerkezetépítési Debreceni Egyetem Mérnöki Kar
területi vízgazdálkodási, vízellátás csatornázás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
mérnöki építmények Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
szerkezetépítési Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar
magasépítési, települési Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
gépészmérnök Bsc épületgépészet Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar
épületgépészeti Debreceni Egyetem Mérnöki Kar
Képzési terület Alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány
Specializáció Képző intézmény Foglalkoztatás kezdete
műszaki infrastrukturális gépészmérnök Bsc épületgépész Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 2021
2022 2023
2024
energetika Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
energetikai mérnök Bsc épületenergetika Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar
építészmérnök osztatlan műszaki, tervező Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar
építészmérnök Bsc Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Debreceni Egyetem Mérnöki Kar
villamosmérnök Bsc villamos energetika Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Képzési terület Alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány
Specializáció Képző intézmény Foglalkoztatás kezdete
műszaki infrastrukturális villamosmérnök Bsc villamos energetika Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 2021
2022 2023
2024
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
létesítmények villamosítása és automatizálása Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
műszaki járműmérnöki alapképzési szak járműmérnök Debreceni Egyetem, műszaki kar, járműmérnöki szak, légijármű specializáció 2022 2023 2024 2025 2026
Budapesti Műszaki Egyetem, közlekedésmérnöki és járműmérnöki kar, járműmérnök szak, légijárművek specializáció
műszaki biztonságtechnikai mérnök biztonságtechnikai mérnök   2023
műszaki villamosmérnök villamosmérnök   2023
informatika mérnökinformatikus mérnökinformatikus   2023 2024 2025
informatika gazdaságinformatikus gazdaságinformatikus   2022
2023
informatika programtervező informatikus programtervező informatikus alapképzési szak   2023
orvos- és egészségtudomány általános orvos osztatlan okleveles orvosdoktor   2023 2024 2025
orvos- és egészségtudomány népegészségügyi mesterképzés szak környezet- és foglalkozás-egészségügyi   2021 2022
orvos- és egészségtudomány ápolás és betegellátás mentőtiszt 2024
orvos- és egészségtudomány gyógyszerész osztatlan gyógyszerész   2023
Képzési terület Alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány
Specializáció Képző intézmény Foglalkoztatás kezdete
orvos- és egészségtudomány ápolás és betegellátás gyógytornász-fizioterapeuta   2023

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés Foglalkoztatás kezdete
Informatika informatika informatikai rendszerüzemeltető 2021
Elektrotechnika/elektronika távközlés távközlési technikus 2021
Elektrotechnika/elektronika távközlés gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 2021
Elektrotechnika/elektronika távközlés infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 2021
Egészségügy ápolás és betegápolás gyakorló ápoló 2022

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • 18. életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali, esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja, továbbá
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 300%-a (133.800.-Ft);
 • szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 150%-a

(66.900.-Ft).

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám stb.);
 • Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozatot
 • Önéletrajzot

A covid-19 járvány következményeként kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása a képző intézmény honlapjáról elérhető, elektronikusan kibocsátott dokumentummal történhet.

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
 • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2020. július 17. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-236-52-31

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hajdu Attiláné alezredes, Németh Annamária főhadnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/30/344-04-90/27-071, 27-079, 27-138) e-mail: hajdu.attilane@hm.gov.hu, nemeth.annamaria@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).

Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2020. július 26-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus és szeptember hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.